środa
20 marca 2019
Do końca roku zostało 287 dni.

BIP

 Biuletyn informacji publicznej

Informacje wyborcze

 Informacje wyborcze

Insp. weterynarii

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Akty prawne on-line

Rządowe Centrum Legislacji
Najaktualniejsze wersje
elektroniczne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

600-lecie Karczmisk

obraz.jpg
 

Translator

EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian
Konkurs fotograficzny
wtorek, 10 października 2017

 

Wójt Gminy Karczmiska zaprasza wszystkich zainteresowanych
do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym i plastycznym pn.
„Moje spotkanie z przyrodą”


 


Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przekazać do 30 listopada 2017 r.:

   - w formie elektronicznej na adres e-mail: w temacie konkurs fotograficzny ”Moje spotkanie z przyrodą” (pojedyncza wiadomość nie może przekraczać 20 MB) albo

    - dostarczyć na płycie CD/DVD zapakowanej w kopertę z dopiskiem konkurs „Moje spotkanie z przyrodą”, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą na adres: Urząd Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

Technika wykonania zdjęć i prac jest dowolna. Zdjęcia muszą być zgodne z celem konkursu i wykonane na terenie gminy Karczmiska.

Celem konkursu jest m.in. zgromadzenie dokumentacji fotograficznej i prac plastycznych wytworów i okazów przyrody nieożywionej i ożywionej oraz zanikających gatunków, zmieniających się widoków natury i krajobrazu na terenie gminy Karczmiska, które zostaną zaprezentowane na wystawie podczas lokalnego święta „Święto Bobru", wybranie zdjęć i prac plastycznych, które zostaną wykorzystane do projektu i wydruku kalendarzy przyrodniczych na rok 2018, upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych wiedzy o naszym dziedzictwie naturalnym, rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, a także możliwościach jej ochrony.

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Karczmiska.
 

 

 
Informacja
poniedziałek, 02 października 2017
WFOSInformacja dotycząca finansowania zadania w zakresie nasadzeń zieleni przy Urzędzie Gminy Karczmiska.

Gmina Karczmiska informuje, że realizacja zadania pn. „Nowe nasadzenia zieleni na terenach użyteczności publicznej w Gminie Karczmiska” w 2017 r. jest dotowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na podstawie umowy nr 373/2017/D/OP z dnia 29.09.2017 r.

 
Informacja o jakości wody
wtorek, 26 września 2017

Karczmiska, 26 września 2017 r.

GOŚ.6324.1.2017.UNC

 

Informacja

Wójt Gminy Karczmiska zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2017 r., poz. 328 ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) informuje mieszkańców Gminy Karczmiska, że na podstawie raportów i sprawozdań zbadań wody z dnia 25.08.2017 r., Nr 467/2017, Nr 468/2017, Nr 469/2017, Nr 1916/08/2017/M/1/P/1, Nr 470/2017, Nr 472/2017, Nr471/2017, 1916/08/2017/M/2/P/1 przekazanych przez właściciela wodociągu, próbek wody pobranej w dniu 21.08.2017 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wolicy i Karczmiskach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim stwierdza przydatność wody do spożycia.

W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w części A załącznika nr 1 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

 

Wójt Gminy Karczmiska

/-/ Janusz Goliszek

 
Informacja o jakości wody
wtorek, 19 września 2017

Karczmiska, 18 września 2017 r.

GOŚ.6324.1.2017.UNC

 

Informacja

Wójt Gminy Karczmiska zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2017 r., poz. 328 ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) informuje mieszkańców Gminy Karczmiska, że na podstawie raportów i sprawozdań zbadań wody zdnia 24.07.2017 r., 18.08.2017 r., 29.08.2017 r., Nr 395/2017, Nr 398/2017, Nr 399/2017, Nr 2651/06/2017/F/1, Nr 504/2017, Nr 505/2017, Nr506/2017 przekazanych przez właściciela wodociągu, próbek wody pobranej w dniu 17.07.2017 r. i w dniu 29.08.2017 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wymysłowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim stwierdza przydatność wody do spożycia.

W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w części A załącznika nr 1 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

 

Wójt Gminy Karczmiska

/-/ Janusz Goliszek

 
Ogłoszenie - kanalizacja
piątek, 04 sierpnia 2017

Umowy z UE zobowiązują nas, by wszystkie obszary aglomeracyjne były skanalizowane. Gmina Karczmiska, jak i inne samorządy, sięgała i sięga po unijne pieniądze na modernizację, rozbudowę istniejących i budowę całkiem nowych sieci kanalizacyjnych. Sama sieć jednak nie wystarczy. Aby osiągnąć ustalone efekty ekologiczne do kanalizacji muszą podłączyć się mieszkańcy.

Gmina Karczmiska posiada aglomerację, której obszar i granice zostały wyznaczone uchwałą nr XXV/436/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18 września 2012 r. W obrębie tejże aglomeracji posiada 33 km wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Karczmiska Pierwsze i Karczmiska Drugie. W najbliższych latach planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Karczmiska Drugie oraz Wymysłów.

Zrealizowane inwestycje były współfinansowane ze środków unijnych, a podpisując umowy o dofinansowanie budowy sieci Gmina zobowiązała się do spełnienia wielu warunków m.in. wskaźnika ilości podłączonych gospodarstw domowych do wybudowanej sieci. Jednakże zobowiązania Gminy to nie jedyny argument, dla którego powinniśmy się podłączyć do sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250, z późn. zm.) – przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej stanowi obowiązek właścicieli nieruchomości. Art. 10 cytowanej ustawy nakłada karę grzywny za niedopełnienie m.in. obowiązku podłączenia się do kanalizacji, o ile nieruchomość nie jest wyposażona w poprawnie działającą oczyszczalnię ścieków. W związku z powyższym, konieczne staje się wykonanie podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Oprócz obowiązków wynikających z przepisów prawa i umów istnieje wiele korzyści dla właścicieli nieruchomości oraz dla środowiska naturalnego.

Skanalizowanie posesji oznacza dla właściciela koniec kłopotów z przepełnionym szambem oraz pamiętaniu o regularnym zapewnieniu odbioru nieczystości (rejestracja umów i rachunków). Podłączając posesję do sieci kanalizacyjnej chronicie Państwo wody gruntowe oraz lokalne rzeki.Korzystanie z kanalizacji jest bardziej ekonomiczne dla mieszkańców, pozwala obniżyć koszty związane z odprowadzaniem nieczystości niemal o połowę. Wraz z podłączeniem posesji do kanalizacji sanitarnej podnosi się jej standard, co ma wpływ na wartość nieruchomości i jest jej dodatkowym atutem w przypadku ewentualnej sprzedaży.

Pomimo wielokrotnych apeli do mieszkańców, którym stworzone zostały warunki do podłączenia swoich posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej, wielu nie wywiązało się z ciążącego na nich obowiązku.

Po raz kolejny gorąco zachęcamy do wykonywania podłączeń.

Procedura zgłoszenia przyłączenia do sieci kanalizacyjnej w Gminy Karczmiska jest bardzo prosta.

Szczegółowych informacji w zakresie podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej udziela Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karczmiskach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500, tel.: 81828 70 71.

Wójt Gminy Karczmiska

/-/ Janusz Goliszek 

 
Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług
czwartek, 20 lipca 2017
 
Apel do mieszkańców
czwartek, 22 czerwca 2017
Szanowni Mieszkańcy Gminy Karczmiska

Zwracam się do Państwa z prośbą dotyczącą utrzymania porządku i czystości na terenie naszej Gminy.

Wszyscy wiemy, że estetyczna posesja nie tylko cieszy oko jej właściciela, ale przede wszystkim poprawia nasz wizerunek. Zróbmy wszystko, aby Gmina Karczmiska lśniła czystością i porządkiem, by stała się wzorem dla innych.

Nie zaśmiecajmy, nie zatruwajmy, nie niszczmy naszego wspólnego dobra, dbajmy wszyscy razem o ład i porządek, zapewnijmy sobie samym i przyszłym pokoleniom – naszym dzieciom i wnukom majątek w postaci czystych lasów, rzek i pięknej przyrody. Wspólnie dbajmy o teren tej naszej małej ojczyzny, której jesteśmy gospodarzami.

Przypominam, że w ramach obecnego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Karczmiska każdy mieszkaniec może oddać firmie odbierającej odpady komunalne dowolną ilość zmieszanych i segregowanych odpadów powstałych w gospodarstwie domowym. Ponadto raz w roku organizujemy nieodpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci i opon. Nasi mieszkańcy mogą również nieodpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karczmiskach Pierwszych, wszystkie wytworzone w swoim gospodarstwie domowym segregowane odpady komunalne, w tym stare meble, wykładziny, lodówki, odpady remontowo-budowlane, chemikalia, zgodnie z obowiązującym regulaminem punktu.

Chociaż nie wypada mówić o oczywistych sprawach, to czasami trzeba o nich przypomnieć. Tak jest właśnie z wyrzucaniem śmieci do rowu, lasu czy na pobocze drogi. Wiemy, że to niewłaściwe zachowanie, ale natrafiamy na odpadki leżące w krzakach i przydrożnych rowach.
Aby ograniczyć to zjawisko apelujemy o zwracanie uwagi na osoby działające bezprawnie i ze szkodą dla nas samych. Bez pomocy Państwa, nie zlikwidujemy tego negatywnego zachowania. Apeluję o zwracanie uwagi na wyrzucanie śmieci przez okna samochodu czy tworzenie się dzikich wysypisk. Apeluję również o poszanowanie rzeczy służących nam wszystkim. Systematycznie odnotowujemy przypadki dewastacji wiat przystankowych oraz koszy na śmieci. Proszę o zwracanie baczniejszej uwagi na akty zaśmiecania lub wandalizmu i zgłaszanie zaobserwowanych sytuacji do Urzędu Gminy lub bezpośrednio na policję.

Będę bardzo wdzięczny za wszelkiego rodzaju zainicjowane akcje sprzątania swoich miejscowości. Uważam, że zaangażowanie lokalnej społeczności stopniowo doprowadzi do zmian negatywnych nawyków dotyczących śmiecenia, a przy okazji zintegruje ją. Chętnie włączymy się w takie akcje, zapewnimy Państwu wsparcie, dostarczymy niezbędny sprzęt, worki, rękawice oraz odbierzemy zebrane odpady.

Dziękuję wszystkim tym Mieszkańcom, którzy z dużą wrażliwością podchodzą do tematu czystości.

Wygląd naszego otoczenia jest świadectwem naszej kultury i świadczy o zaangażowaniu mieszkańców w sprawy społeczności lokalnej. Jestem przekonany, że czystość w Gminie i należyte jej postrzeganie przyniesie nam na co dzień satysfakcję i zadowolenie.
Wójt Gminy
/-/ Janusz Goliszek

 

 
Prośba o ograniczenie poboru wody
czwartek, 22 czerwca 2017

 

W związku z panującymi wysokimi temperaturami powietrza, które mają wpływ na zwiększony pobór wody z wodociągu gminnego, Wójt Gminy Karczmiska zwraca się z prośbą do Mieszkańców o ograniczenie poboru oraz oszczędne  i racjonalne korzystanie z wody.

Jednocześnie informuję, że w przypadku nadmiernego poboru przez dłuższy okres czasu, mogą występować problemy z jej dostawą pod odpowiednim ciśnieniem.

 

 
Informacja o jakości wody
czwartek, 22 czerwca 2017
Karczmiska, 22 czerwca 2017 r.
GOŚ.6324.1.2017.UNC

Informacja


Wójt Gminy Karczmiska zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2017 r., poz. 328) oraz § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) informuje mieszkańców Gminy Karczmiska, że na podstawie raportów i sprawozdań z badań wody z dnia 26.05.2017 r. Nr 272/2017, Nr 274/2017, Nr 276/2017, Nr 278/2017, przekazanych przez właściciela wodociągu, próbek wody pobranej w dniu 22.05.2017 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wolicy, oraz w Karczmiskach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim stwierdza przydatność wody do spożycia.
W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w części A załącznika nr 1 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Wójt Gminy Karczmiska
/-/ Janusz Goliszek

 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest - informacja o dofinansowaniu
środa, 07 czerwca 2017
info_wfos_2017.png
 
Informacja o jakości wody
środa, 19 kwietnia 2017
Karczmiska, 19 kwietnia 2017 r.
GOŚ.6324.1.2017.UNC
Informacja
 
Wójt Gminy Karczmiska zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2017 r., poz. 328) oraz § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) informuje mieszkańców Gminy Karczmiska, że na podstawie raportów i sprawozdań z badań wody z dnia 22.02.2017 r. Nr OLB-HK.821-65/W/17, Nr OLB-HK.821-66/W/17, z dnia 02.03.2017 r. Nr WD/155/2017 pobranej w ramach monitoringu jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Karczmiskach, oraz raportów i sprawozdań z badań wody z dnia 22.02.2017 r. Nr OLB-HK.821-67/W/17, Nr OLB-HK.821-68/W/17, Nr WD/156/2017 oraz z dnia 29.03.2017 r. Nr WD/282/2017, pobranej w ramach monitoringu jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wolicy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim stwierdza przydatność wody do spożycia.
W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 - 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Wójt Gminy Karczmiska
/-/ Janusz Goliszek


 
OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY NA TERENIE GMINY KARCZMISKA ZA ROK 2016
czwartek, 30 marca 2017
Informacja

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2017 r., poz. 328) Wójt Gminy Karczmiska podaje do publicznej wiadomości obszarową ocenę jakości wody Gminy Karczmiska za rok 2016 wraz z szacowaniem ryzyka zdrowotnego konsumentów.

 
Informacja o jakości wody
czwartek, 09 lutego 2017

Karczmiska, 8 lutego 2017 r.

GOŚ.6324.1.2017.UNC

 

Informacja

Wójt Gminy Karczmiska zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) informuje mieszkańców Gminy Karczmiska, że na podstawie raportów z badań wody z dnia 25.01.2017 r. Nr OLB-HK.821-23/W/17, Nr OLB-HK.821-24/W/17 pobranej w dniu 24.01.2017 r. w ramach monitoringu jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wymysłowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim stwierdza przydatność wody do spożycia.

W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 część A i nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

 

Wójt Gminy Karczmiska

/-/ Janusz Goliszek

 
Informacja o naborze wniosków
czwartek, 09 lutego 2017

 

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 

Wójt Gminy Karczmiska informuje, że podobnie jak w latach poprzednich, istnieje możliwość pozyskania przez gminę dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości, którzy w roku 2017 chcą usunąć ze swoich posesji odpady niebezpieczne w postaci azbestu mogą składać wnioski do dnia 15marca2017 r.

Wzory wniosków oraz załączników można pobrać w Urzędzie Gminy Karczmiska, pokój nr 12 lub ze strony internetowej urzędu pod adresem: www.karczmiska.pl.

Dofinansowanie obejmuje 100 % kosztów związanych z demontażem, odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów azbestowych. Nie obejmuje natomiast kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.

Beneficjentami powyższego programu mogą być osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej.

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie na demontaż wyrobów zawierających azbest, wnioskodawca ma obowiązek zgłosić planowaną wymianę pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim. Zgłoszenie musi być dołączone do wniosku o dofinansowanie na usunięcie i unieszkodliwianie azbestu.

Wykonawcą zadania obejmującego prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu na terenie Gminy Karczmiska będzie firma wybrana w postępowaniu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Informuję jednocześnie, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina Karczmiska otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Karczmiska, pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu
– tel. 81 828 70 26 wew. 15.

Załączniki do pobrania:
  - Wniosek
  - Oświadczenie wykonawcy robót

 
Informacja na temat wycinki drzew
środa, 01 lutego 2017
Ministerstwo Środowiska wyjaśnia zmiany przepisów dot. usuwania drzew


Czy na własnej działce można usunąć każde drzewo?

Czy gmina może zakazać wycinki?

Czy rolnik jest osobą fizyczną i może usuwać drzewa i
krzewy z nieruchomości rolnej bez wymaganego zezwolenia?

 


1 stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 poz. 2249), która wprowadza m. in. ważne zmiany w systemie przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów, w odniesieniu do obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie, opłat za usunięcie i kar za usunięcie niezgodne z przepisami. Ministerstwo Środowiska przygotowało kompendium wiedzy na temat nowych przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów, jakie wprowadziła obowiązująca ustawa a także zaprezentowano odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące nowej procedury usuwania drzew i krzewów na własnej działce.

Tekst publikacji można znaleźć na stronie ministerstwa środowiska pod adresem: https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/usuwanie-drzew-i-krzewow-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania/

 


 
Informacja o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wtorek, 24 stycznia 2017
Zmiana stawek
 
Odbiór odpadów komunalnych w roku 2017
czwartek, 22 grudnia 2016
Szanowni Państwo,
odbiór odpadów komunalnych w roku 2017 będzie się odbywał według harmonogramu dostępnego poniżej.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2017.

 
Zawiadomienie
poniedziałek, 12 września 2016
ZAWIADOMIENIE

O KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Karczmiska informuje, że zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

W związku z powyższym od dnia 01.10.2016r. upoważnieni przez Wójta Gminy pracownicy Urzędu Gminy rozpoczną w terenie prace w zakresie zbierania informacji na temat zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, a także kontrolę posiadania przez mieszkańców umów na wywóz nieczystości płynnych i rachunków potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Karczmiska.

Informuję, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie.

Proszę mieszkańców o współpracę i udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.Wójt Gminy Karczmiska
Janusz Goliszek

 
Procedury postępowania ze zwierzętami bezdomnymi
czwartek, 19 maja 2016
Procedury postępowania ze zwierzętami bezdomnymi
 
Informacja dla właścicieli psów
czwartek, 19 maja 2016
Procedury dla włascicieli psów
 
Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami
czwartek, 19 maja 2016

UCHWAŁA NR XVI/117/2016 RADY GMINY KARCZMISKA z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczmiska w roku 2016.
 
«« start « poprz. 1 2 3 nast. » koniec »»

Pozycje: 1 - 25 z 53
Copyright © 2019 Serwis internetowy Gminy Karczmiska. All rights reserved