środa
20 marca 2019
Do końca roku zostało 287 dni.

BIP

 Biuletyn informacji publicznej

Informacje wyborcze

 Informacje wyborcze

Insp. weterynarii

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Akty prawne on-line

Rządowe Centrum Legislacji
Najaktualniejsze wersje
elektroniczne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

600-lecie Karczmisk

obraz.jpg
 

Translator

EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian
Ogłoszenie o sprzedaży
piątek, 11 sierpnia 2017
Wójt Gminy Karczmiska
ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości - działka nr 234.
 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa - działka nr 234 o pow. 0,1141 ha, położona w obrębie 08, w Karczmiskach Drugich przy ulicy Słonecznej dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim prowadzi księgę wieczystą nr KW LU1O/00035690/1.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karczmiska nieruchomość położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej zagrodowej – MR i terenie przeznaczonym do produkcji rolniczej-MR. Działka nie ma dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość jest niezabudowana z nasadzeniami porzeczki czarnej.
Ze względu na ograniczone możliwości zagospodarowania nieruchomości jako samodzielnej oraz brak dostępu do drogi publicznej, przetarg został ograniczony do właścicieli działek sąsiadujących z działką nr 234 tj. właścicieli działek nr 230, 233, 235, 240 obręb 08, w Karczmiskach Drugich.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 25 lipca 2017 roku. Ze względu na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2017 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy Karczmiska przy ul. Centralnej 17 w Karczmiskach Pierwszych.

Pełna treść ogłoszenia w BIP Urzędu Gminy.
 
III Święto Bob(r)u
środa, 09 sierpnia 2017

III Święto Bobru

Rozmieszczenie stoisk podczas III Święta Bob(r)u

 
Informacja o wynikach przetargów ustnych
piątek, 04 sierpnia 2017
Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ), podaję do publicznej wiadomości:

Informację

o wynikach przetargów ustnych ograniczonych na zbycie nieruchomości Gminy Karczmiska ,

które odbyły się w dniu 25 lipca 2017 r. 

w budynku Urzędu Gminy Karczmiska przy ul. Centralnej 17 w Karczmiskach Pierwszych

 

Pełna treść informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

 
Nabór wniosków do projektu Ekodom
piątek, 04 sierpnia 2017

ekodom2017.png

WFOŚiGW w Lublinie informuje, że przyjmuje wnioski od osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM. Pomoc będzie udzielana w formie preferencyjnej pożyczki (oprocentowanie w wysokości 4 proc. w skali roku) z możliwością umorzenia 30 % kapitału w przypadku wymiany pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym i 25 % na pozostałe przedsięwzięcia. Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Nabór wniosków potrwa od  1 sierpnia 2017 r. do 31 października 2017 r.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do wód, wzrost udziału energii pochodzącej z OZE w końcowym zużyciu energii, upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji na terenie województwa lubelskiego.

BENEFICJENCI

Do zaciągnięcia pożyczki uprawnione są osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania na podstawie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego lub posiadające udział we współwłasności budynku lub lokalu mieszkalnego położonego na terenie województwa lubelskiego. W przypadku współwłasności istnieje możliwość składania wniosku przez jednego ze współwłaścicieli, za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli.

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWNIU

1. Wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym,
w tym: gaz, biomasa.

2. Wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy (do 20 kW).

3. Wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe.

4. Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej.

5. Zakup i montaż kolektorów słonecznych.

6. Zakup i montaż pomp ciepła.

7. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.

8. Zakup i montaż mikroinstalacji wykorzystującej energię wiatru.

9. Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, w WFOŚiGW w Lublinie, ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin, tel. (81) 532 17 64 (wew. 110, 111, 116, 117). Wszelkie dodatkowe informacje, formularz wniosku z załącznikami oraz regulamin dofinansowania są dostępne na stronie internetowej: www.wfos.lublin.pl

 

 

 
Ogłoszenie - kanalizacja
piątek, 04 sierpnia 2017

Umowy z UE zobowiązują nas, by wszystkie obszary aglomeracyjne były skanalizowane. Gmina Karczmiska, jak i inne samorządy, sięgała i sięga po unijne pieniądze na modernizację, rozbudowę istniejących i budowę całkiem nowych sieci kanalizacyjnych. Sama sieć jednak nie wystarczy. Aby osiągnąć ustalone efekty ekologiczne do kanalizacji muszą podłączyć się mieszkańcy.

Gmina Karczmiska posiada aglomerację, której obszar i granice zostały wyznaczone uchwałą nr XXV/436/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18 września 2012 r. W obrębie tejże aglomeracji posiada 33 km wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Karczmiska Pierwsze i Karczmiska Drugie. W najbliższych latach planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Karczmiska Drugie oraz Wymysłów.

Zrealizowane inwestycje były współfinansowane ze środków unijnych, a podpisując umowy o dofinansowanie budowy sieci Gmina zobowiązała się do spełnienia wielu warunków m.in. wskaźnika ilości podłączonych gospodarstw domowych do wybudowanej sieci. Jednakże zobowiązania Gminy to nie jedyny argument, dla którego powinniśmy się podłączyć do sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250, z późn. zm.) – przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej stanowi obowiązek właścicieli nieruchomości. Art. 10 cytowanej ustawy nakłada karę grzywny za niedopełnienie m.in. obowiązku podłączenia się do kanalizacji, o ile nieruchomość nie jest wyposażona w poprawnie działającą oczyszczalnię ścieków. W związku z powyższym, konieczne staje się wykonanie podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Oprócz obowiązków wynikających z przepisów prawa i umów istnieje wiele korzyści dla właścicieli nieruchomości oraz dla środowiska naturalnego.

Skanalizowanie posesji oznacza dla właściciela koniec kłopotów z przepełnionym szambem oraz pamiętaniu o regularnym zapewnieniu odbioru nieczystości (rejestracja umów i rachunków). Podłączając posesję do sieci kanalizacyjnej chronicie Państwo wody gruntowe oraz lokalne rzeki.Korzystanie z kanalizacji jest bardziej ekonomiczne dla mieszkańców, pozwala obniżyć koszty związane z odprowadzaniem nieczystości niemal o połowę. Wraz z podłączeniem posesji do kanalizacji sanitarnej podnosi się jej standard, co ma wpływ na wartość nieruchomości i jest jej dodatkowym atutem w przypadku ewentualnej sprzedaży.

Pomimo wielokrotnych apeli do mieszkańców, którym stworzone zostały warunki do podłączenia swoich posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej, wielu nie wywiązało się z ciążącego na nich obowiązku.

Po raz kolejny gorąco zachęcamy do wykonywania podłączeń.

Procedura zgłoszenia przyłączenia do sieci kanalizacyjnej w Gminy Karczmiska jest bardzo prosta.

Szczegółowych informacji w zakresie podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej udziela Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karczmiskach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500, tel.: 81828 70 71.

Wójt Gminy Karczmiska

/-/ Janusz Goliszek 

 
Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Karczmiska
czwartek, 27 lipca 2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5a, ust 1 i 2 oraz 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zm.),   art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z póź. zm.), oraz Uchwały Nr V/28/2015 Rady Gminy Karczmiska z dnia 24 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Karczmiska Wójt Gminy Karczmiska informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu ,,Programu Ochrony  Środowiska dla Gminy Karczmiska na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami na BIP Urzędu Gminy.

Formularz konsultacji
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Karczmiska na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku

 
Zwrot podatku akcyzowego
środa, 19 lipca 2017
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzie:

86,00 zł * ilość ha użytków rolnych


Pieniądze wypłacane będą w terminie 2 – 31 października 2017 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej informacji na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - www.minrol.gov.pl


Załączniki:
- Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa
- Oświadczenie o użytkach lub dzierżawach
- Wykaz faktur
 
WYPRAWKA SZKOLNA 2017/2018
poniedziałek, 17 lipca 2017

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego lub w zawodach, a także zakupu materiałów edukacyjnych jest udzielana uczniom niepełnosprawnym. Podstawą do skorzystania z pomocy jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Poniżej  warunki przyznania dofinansowania na rok szkolny 2017/2018.

Pełna treść informacji na temat Wyprawki szkolnej.

Wzór wniosku.

 

Szczegółowe informacje w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” znajdują się na stronie internetowej MEN http://www.men.gov.pl w zakładce: AKTY PRAWNE → RZĄDOWE PROGRAMY I PROJEKTY.

 
Dofinansowanie kosztów kształcenia zatrudnionych młodocianych
środa, 12 lipca 2017

Pracodawca, który zawarł umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, może otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Pełna treść informacji o dofinansowaniu

Załączniki:
1. Wzór wniosku.
2. Potwierdzenie realizacji przez młodocianego obowiązku doskonalenia teoretycznego.
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
4. Instrukcja wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
5. Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza.
6. Oświadczenie pracodawcy o otrzymaniu pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu takiej pomocy.
7. Informacja o procentowym udziale Spółki.
8. Zaświadczenie o zawarciu umowy z młodocianym.

 

 
Informacja o terminie składania wniosków 500+ na okres 2017/2018
wtorek, 11 lipca 2017
Rodzina 500+
 
Przypominamy, że wnioski 500+ składane w pierwszym okresie obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. 2016/2017 realizowane będą do 30 września 2017 r.

Oznacza to, że aby pobierać świadczenie wychowawcze od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek.

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci , wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2017/2018 przyjmowane będą od 01 sierpnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31października 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 30 listopada 2017 r.

Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko nie ulega zmianie i wynosić będzie nadal 800 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne
1 200 zł na osobę w rodzinie.

Rokiem bazowym, z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego będzie rok 2016, z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego (zamknięty katalog dochodów utraconych i uzyskanych jest określony w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

Przyznanie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci w rodzinie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Świadczenie wychowawcze- formularze na nowy okres, rozpoczynający się 1 października  2017 r.

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

 

 
Półkolonie w Szkole Podstawowej w Karczmiskach w 2017r.
wtorek, 11 lipca 2017
Minął pierwszy tydzień półkolonii letnich w Karczmiskach. Pośród gwaru i wesołych śpiewów dwadzieścioro pięcioro dzieci miło spędziło każdy dzień. Maluchy nauczyły się kilku piosenek, zwiedziły Nałęczów, odwiedziły centrum rozrywki w Puławach. Ogrom zabaw i atrakcji powodował, że niektóre z nich w ogóle nie chciały iść do domu i ciągle dopytywały, co będą robić kolejnego dnia. Zdjęcia mówią same za siebie.

Dziękujemy bardzo Gminie Karczmiska oraz wszystkim Darczyńcom, dzięki którym możliwa jest realizacja tego projektu.

Zarząd
Towarzystwa Rozwoju Ziemi Karczmiskiej
 
Projekt "Mój pomysł - mój biznes - mój sukces"
niedziela, 09 lipca 2017

LGD Owocowy SzlakStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak", Partner Projektu  „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” zaprasza osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy zainteresowane dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej do składania formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie.

Pełna informacja o projekcie na stronie LGD Owocowy Szlak

 
Festyn Integracyjny w Zaborzu
środa, 05 lipca 2017
W sobotę 01 lipca 2017 r. w Zaborzu, na placu za strażnicą OSP odbył się „Festyn Integracyjny”. Celem zaplanowanego przedsięwzięcia była potrzeba propagowania atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, zacieśniania więzi pokoleniowych i lokalnych wśród mieszkańców Zaborza. Uczestnicy poprzez aktywność na świeżym powietrzu, czy rywalizację sportową mieli oderwać się od codziennych prac (dzieci od telewizorów i komputerów), by mile spędzić sobotnie popołudnie.
Dopisała pogoda i na plac za strażnicą przybyło 70 mieszkańców Zaborza i zaproszonych gości. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uczestników zabawiał klaun Pe-Pe swoimi sztuczkami, a dzieci – Myszka Miki. Dobrą zabawę oferowały dla najmłodszych zjeżdżalnie oraz karaoke. Liczne konkursy z nagrodami przyciągały chętnych do rywalizacji. Ukoronowaniem festynu był mecz piłki nożnej rodzice kontra dzieci. Po zaciętej grze wygrali młodzi piłkarze.

Organizatorzy festynu zapewnili dzieciom oraz ich rodzicom dużo uśmiechu i wrażeń ze wspólnej zabawy. Jedno popołudnie spowodowało, że nasza mała wspólnota wiejska wzmocniła więzi i bardziej się zintegrowała.

Festyn Integracyjny w Zaborzu spełnił zakładane cele.
Współfinasowany był ze środków Gminy Karczmiska i Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Zaborze – organizatora imprezy.
Pojawiły się pomysły na organizację kolejnego festynu w przyszłym roku.

 

Galeria zdjęć

Eliza Lipczyńska
Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Zaborze

 
Patriotyczna Msza Święta w Karczmiskach
środa, 05 lipca 2017
Msza św. w intencji ojczyzny02 lipca 2017 r. w kościele parafialnym p.w. Świętego Wawrzyńca w Karczmiskach została odprawiana patriotyczna Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz za tych, którzy za Nią polegli.
Mszy Świętej przewodził ks. Ryszard Denys proboszcz parafii Karczmiska, a oprawę uświetnił chór Gminy Karczmiska Corda Cantandao. Na początku wybrzmiała pieśń „Gaude Mater Polonia” („Ciesz się, Matko Polsko”) a zakończyła patriotyczna pieśń „Rota”. W liturgii uczestniczył Janusz Goliszek - Wójt Gminy, przedstawiciele Powiatu Opolskiego, poczty sztandarowe kombatantów i OSP Karczmiska oraz wierni. Uroczystość została poprzedzona złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przed pomnikiem na Placu Niepodległości w Karczmiskach Pierwszych, przed kościołem i na cmentarzu parafialnym.

25 letnia tradycja odprawiania Mszy Św. w Karczmiskach to piękna lekcja historii i patriotyzmu oraz pamięci o naszych przodkach walczących o Ojczyznę. Jest to wartość, którą winniśmy przenieść i przekazać następnym pokoleniom. Pielęgnowanie „wolności i niepodległości” dla mieszkańców naszej Małej Ojczyny to ważne zadanie.

Uroczystość zorganizował Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych w Karczmiskach przy współpracy z Wójtem Gminy Karczmiska, Gminną Biblioteką i Domem Kultury oraz Zespołem Szkół w Karczmiskach.
 
OFERTA NA WAKACJE I LATO 2017
poniedziałek, 03 lipca 2017

OFERTA NA WAKACJE I LATO 2017

Gmina Karczmiska jak co roku zapewnia ofertę spędzenia czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży w okresie wakacji i lata b.r.

1. Oferta wypoczynku letniego w formie półkolonii i kolonii:

1) Półkolonie profilaktyczne organizowane przez Gminę Karczmiska dla dzieci w Szkole Podstawowej w Karczmiskach.
Zaplanowane są 2 turnusy 10 dniowe w okresach: 3-14 lipca oraz 17–28 lipca 2017 r. Realizatorem półkolonii jest Towarzystwo Rozwoju Ziemi Karczmiskiej, a w zajęciach łącznie będzie uczestniczyło 50 dzieci,

2) Letnie kolonie profilaktyczne organizowane przez Gminę Karczmiska ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
10 dniowe kolonie realizuje Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras z Lublina w okresie 24 czerwca – 3 lipca 2017 r. dla 35 dzieci w m. Ochotnica Dolna koło Nowego Targu w górach,

3) Kolonie organizowane przez Kuratorium Oświaty w Lublinie poprzez PCPR w Opolu Lubelskim i OPS Karczmiska dla planowanej 6 dzieci:
11 dniowe kolonie w okresie 13-24 lipca 2017 r. w m. Wisła w górach.

2. Oferta kulturalna skierowana przez:

Gminna Biblioteka i Dom Kultury (GBiDK) w Karczmiskach:

01.07.2017 - Rajd rowerowy do Rezerwatu Przyrody ,,Skarpa Dobrska'', Ognisko, gry
i zabawy ruchowe, akcja bookcrossingu

Tydzień od 23.07 do 30.07.2017

„Biwakowa Noc "

24-25.07- Zapisy chętnych do biwakowej nocy podział na „zastępy”, wybór nazw „zastępów”, prace plastyczne - tworzenie proporców i totemów.

28.07 - biwakowe popołudnie i noc (gry i zabawy przy ognisku, pieczenie kiełbasek, spanie
w namiotach itp. nawiązujące do wakacyjnych biwaków i obozów rodziców i dziadków)

Tydzień od 14.08- 20.08.2017

15.08.2017 - III Święto Bobru - impreza plenerowo - integracyjna dla mieszkańców
i odwiedzających naszą gminę gości

18.08. – gry i zabawy na świeżym powietrzu: zabawy zręcznościowe, gry w piłkę, kometkę, piłkarzyki, zajęcia plastyczne w plenerze.

 

Tydzień od 21.08.- 27.08.2017

23.08.- „Baw się z nami Kosmitami” – impreza tematyczna dla dzieci, połączona z zabawami i konkursami

25.08. rajd rowerowy do Słotwin i piknik Młodego Czytelnika

Poza tym codzienne formy działań prowadzonych w GBiDK: wypożyczanie książek, udostępnianie czasopism, korzystanie z czytelni internetowej, możliwość zwiedzania Regionalnej Izby Pamięci i Tradycji oraz Karczmiskiej Galerii Sztuki Współczesnej.

Godziny pracy GBiDK w okresie wakacyjnym:

poniedziałek, środa, piątek - 9.00 - 17.00
wtorek, czwartek - 8.00 - 16.00
sobota ( w okresie wakacyjnym) - nieczynne

W sprawie szczegółów w/w oferty informacje można uzyskać siedzibie GBiDK w Karczmiskach ul. Centralna 6, tel. 81 828 70 69.

3. Oferta sportowa skierowana przez:

1) Animatora sportu zatrudnionego na boisku „Orlik” – funkcjonującym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Karczmiskach:

Orlik jest obiektem ogólnodostępnym i korzystanie z obiektu w okresie wakacyjnym w związku z zatrudnieniem 1 animatora będzie odbywało się w następująco:
w lipcu 2017 r. obiekt będzie czynny przez pierwsze dwa tygodnie tj. od 03 lipca 2017 r. do 17 lipca 2017 r. w godzinach:
poniedziałek: 17.00-21.00,
wtorek: 17.00-21.00,
środa: 17.00-22.00,
czwartek: 17.00-21.00,
piątek: 17.00.21.00.

od 18 do 30 lipca 2017 r. obiekt będzie nieczynny

w sierpniu 2017 r. obiekt będzie czynny:
poniedziałek: 17.00-21.00,
środa: 17.00-22.00,
piątek: 17.00-21.00.

W ramach prowadzonych zajęć przez animatora sportu na obiekcie można uprawiać następujące dyscypliny: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, tenis ziemny. W ramach zajęć będą prowadzone turnieje małych gier. Dzwoniąc pod nr telefonu: 697987331 uzyskamy niezbędne informacje dot. szczegółowych zasad korzystania z obiektu i prowadzonych zajęć.

W czasie wakacji zaplanowano następujące turnieje na obiekcie „Orlika”:
- „Gminny turniej w piłce nożnej” – lipiec 2017 r.,
- „Gminny turniej w piłce siatkowej” – sierpień 2017 r.

W przypadku zebrania grup chętnych na organizację innych turniejów czy rozgrywek – ustalone terminy zostaną podane na tydzień przed planowanymi imprezami na plakatach i stronie internetowej Gminy.

 
Festyn w Zaborzu
czwartek, 29 czerwca 2017
Festyn w Zaborzu
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje: 49 - 64 z 1024

Dane teleadresowe

 
Urząd Gminy Karczmiska

Karczmiska Pierwsze
ul. Centralna 17
24-310 Karczmiska
tel. 81 828-70-26
      81 828-70-40
      81 828-70-59
fax: 81 828-70-26 wew.25
e-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl
 
 
Nr rachunku bankowego:
P.B.S. Opole Lubelskie o/Karczmiska
52873400080040029920000010

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

 

 

 

 

Mikroinstalacje OZE

Mikroinstalacje OZE

Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+

Hala Sportowa


Orlik 2012

Orlik2012

Misja CHODLIK

Misja archeologiczna CHODLIK

Radośni w rozwoju

Radośni w rozwoju

Wsparcie na starcie

Czysta Gmina

Czysta Gmina

Linki

owocszl.jpgZwiązek Gmin Lubelszczyzny
Zdrowa gmina

Zielona linia


Budujemy Sportową Polskęporady prawne

Galeria zdjęć

Obraz
Copyright © 2019 Serwis internetowy Gminy Karczmiska. All rights reserved